Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
  ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu 515-015-543., adres e-mail: kontakt@dietetykasmyka.pl w związku z realizowaną przez Zuzannę Kłos zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie Dietetyka smyka (dalej: „Fundacja”)
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail kontakt@dietetykasmyka.pl.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
 5. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak  formularz kontaktowy i formularz zapisu na warsztaty.
 6. Dane osobowe podawane w powyższych formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 7. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 8. W przypadku zapisu na newsletter na Pani/Pana adres e-mail będą wysyłane wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe.
 9. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania współpracy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
 10. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po zakończeniu współpracy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 12. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 14. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający (osoby uprawnione do tego), z którymi ściśle współpracujemy.
 16. Witryna nie używa cookies.
 17. Administrator informuje niniejszym, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • Zenbox sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: PL949-219-10-21, REGON: 242888558, KRS: 0000414281 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze poczty e-mail
  • MailerLite – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałaś się do newslettera